Komendantka:
phm. Monika Kiermut HR

HISTORIA

Północno – Wschodnie  Namiestnictwo Harcerek jest jednostką Organizacji Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Skupia zuchenki, harcerki, wędrowniczki oraz instruktorki z dwóch hufców: Suwalskiego Hufca Harcerek „Jaćwież” z siedzibą w Suwałkach oraz Białostockiego Hufca Harcerek „Prześwit” z siedzibą w Białymstoku.

Drużyny namiestnictwa istnieją od początku ZHR, od 1989 roku. W pierwszych latach istnienia organizacji budowały strukturę w swoich środowiskach, w ramach chorągwi mazowieckiej,  by 15 grudnia 1992 r. rozpocząć pracę wychowawczą w nowej strukturze organizacyjnej Organizacji Harcerek – Namiestnictwie Północno – Wschodnim Harcerek (Rozkaz Naczelniczki Harcerek hm. Ewy Brachy   L 9/92 z dnia 15 grudnia 1992 r.). Pierwszą Namiestniczką Naczelniczki Harcerek w Okręgu Północno – Wschodnim została phm. Joanna Rabiczko.

Etapy budowania struktur namiestnictwa

 1. W 1990 roku powstaje w Suwałkach Suwalski Związek Drużyn Harcerek i Harcerzy (Rozkaz Naczelnika ZHR Krzysztofa Stanowskiego  L 3/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r.) oraz w Białymstoku – Białostocki Hufiec Harcerek i Harcerzy.

 2. Rok później,  w dniu 22 maja 1991 r.  Naczelniczka Harcerek Ewa Bracha powołuje w Białymstoku samodzielną  jednostkę żeńską –  Białostocki Związek Drużyn Harcerek „Prześwit”, którego komendantką zostaje phm. Joanna Rabiczko. 

 3. W kolejnym roku, w dniu 12 lutego 1992 roku usamodzielniają się harcerki w Suwałkach. Powołany zostaje rozkazem Naczelniczki L 2/92  Suwalski Związek Drużyn Harcerek, którego komendantką zostaje hm. Bożena Pojawa.

 4. W 1993 roku Białostocki Związek Drużyn przekształca się w Białostocki Hufiec Harcerek „Prześwit” (Rozkaz L 8/93 z dnia 15 lipca 1993 r.). 

 5. W 1997 roku do namiestnictwa dołączył Mławski Związek Drużyn Harcerek (Rozkaz Naczelniczki Harcerek powołujący jednostkę – L 11/97 z dnia 6 października 1997 r.  W 2003 r. powołany został Mławski Hufiec Harcerek „Azymut” ( Rozkaz L 6/3 z dnia 29 maja 2003 r.), który w namiestnictwie był do 2007 r.

 6. W roku 2002 Suwalski Związek Drużyn Harcerek przekształcił się w Suwalski Hufiec Harcerek Jaćwież ( rozkaz Naczelniczki Harcerek Ewy Borkowskiej – Pastwa  L 4/02 z dnia 30 maja 2002 r.).

W 1992 r. wraz z utworzeniem  Namiestnictwa Harcerek oraz Chorągwi Północno – Wschodniej Harcerzy powołany został Okręg Północno – Wschodni, który został rozwiązany w 2007 r. Od tego czasu  Namiestnictwo Harcerek w Okręgu Północno – Wschodnim  zmieniło nazwę  na Północno – Wschodnie  Namiestnictwo Harcerek i  należy do Okręgu Mazowieckiego.

KOMENDANTKI

 1. phm. Joanna Rabiczko- rozkazL9/92 z dnia 15.12.1992,

 2. pwd. Urszula Keńdzia – rozkaz L11/95 z dnia 11.11.1995,

 3. phm. Agnieszka Zielenkiewicz – rozkaz L9/96 z dnia 15.09.1996,

 4. pwd. Elżbieta Kucharczyk – rozkaz L11/01 z dnia 11.11.2001,

 5. phm. Ilona Praczuk – rozkaz L3/04 z dnia 25.03.2004,

 6. hm. Emilia Madras – rozkaz sp. L1/06 z dnia 11.01.2006 ,

 7. phm. Monika Kiermut – rozkaz L9/16 z dnia 28.04.2016.

 Namiestnictwo od początku istnienia prowadzi kształcenie metodyczne i instruktorskie  w ramach Zespołu kształceniowego  oraz prowadzi próby instruktorskie na stopień przewodniczki i podharcmistrzyni w ramach Komisji Instruktorskiej.  Pierwsze nadanie stopni instruktorskich – przewodniczki miało miejsce w 1994 roku (5 instruktorek – Rozkaz L 5/94 z dnia 25 września 1994 r.). W Namiestnictwie powołana jest także kapituła stopnia Harcerki Rzeczypospolitej. 

W ciągu 25 lat w Namiestnictwie służbę pełniły 92 instruktorki (47 instruktorek w SHH „Jaćwież” i 45 instruktorek w BHH „Prześwit”).